วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังจั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านลุงพลู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อขออนุมุติซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านบะขมิ้น (วัชระอนุสรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ก.ย. 2565
จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง