วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ต.ค. 2564
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร Samsung K2200ND (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กโรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านคลองเขาเทียน ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองขี้เห็น ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังจั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง