องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 


โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในระหว่าง วันที่ ๓-๕ มีนาคม ๒๕๖๓


โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในระหว่าง วันที่ ๓-๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้ประชาชนมี ความรู้ ความเข้าใจ ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติในการควบคุมไฟป่าได้ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อปัญหาไฟป่าและหมอกควันและหันมาร่วมมือกันควบคุมและป้องกันการเกิดไฟป่า 😃😃ขอขอบคุณสถานีควบคุมไฟป่าสระแก้วในการอนุเคราะห์วิทยากรมาให้ความรู้ในการฝึกอบรมครั้งนี้
2024-07-04
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-13
2024-06-07
2024-06-02
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-15