องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 


โครงการรวมพลังลดฝุ่น PM 2.5 ประจำปี 2567


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง จัดโครงการรวมพลังลดฝุ่น PM 2.5 ประจำปี 2567 โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อสม. และเกษตรกรในพื้นที่ตำบลโคกปี่ฆ้อง จำนวน 60 คน ในวันที่ 4 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมสภาอบต.โคกปี่ฆ้องเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและป้องกันโรคทางเดินหายใจจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และช่วยกันรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จากกิจกรรมต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก ว่าที่ร้อยตรี พงษ์เทพ คุ้มถนอม ผอ.รพ.สต.คลองน้ำใส และ น.ส.สงกรานต์ พัดพาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-13
2024-06-07
2024-06-02
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-15