องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 


โครงการดำเนินการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ประจำปี 2567


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ได้จัดอบรมโครงการดำเนินการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนและครูโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) จำนวน 60 คน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมการบริโภคยาสูบ รู้เท่าทันอันตรายจากผลิตภัณฑืยาสูบ บุหรี่ไฟฟ้า และรณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่

2024-06-13
2024-06-07
2024-06-02
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-15
2024-04-09
2024-04-05
2024-03-29
2024-03-07