องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบฟอร์มคำร้องเรียนเจ้าหน้าที่
เอกสารคำร้องนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ ต่อผู้มารับบริการ แจ้งแบะแสการกระทำผิดเพื่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง จะได้ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ได้ โดยผู้ร้องจะต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้องกำหนด และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง จะปกปิดข้อมูลท่านไว้เป็นความลับ
ขั้นตอน และระยะเวลาในการดำเนิน
1.ผู้ร้องกรอกแบบฟอร์ม
2.งานสารบรรณรับเรื่อง ตรวจสอบข้อมูล ส่งกองงานที่ดูแลผู้ถูกร้องเรียน ระยะเวลา 1 วัน
3.กองงานต้นเรื่องดำเนินการตรวจสอบแจ้งผู้ถูกร้องเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบ สอบสวน ระยะเวลา 10 วัน
4.รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ ระยะเวลา 1 วัน ถัดจากการดำเนินการในข้อ 3
5.แจ้งผู้ถูกร้องเรียน และผู้ร้องเรียนทราบผลการดำเนินการ ระยะเวลา 3 วัน
6.หากมีการอุทธรณ์จากผู้ถูกร้องเรียน/ผู้ร้องเรียน ผลการสอบสวน ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อดำเนินการตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาสอบสวนใหม่ และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน (ดำเนินการใหม่ตั้งแต่ 3-5)

ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ

**กรุณากรอกข้อมูลที่เป็นจริงเพื่อประโยชน์ของท่าน


รายการติดต่อ


ชื่อ - สกุล
(Name - Surname)
อายุ (Age)  ปี        วัน/เดือน/ปีเกิด (Date Of Birth) 
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
4 ตัวท้าย
(ID card Number)

ที่อยู่ (Address)


เบอร์โทรศัพท์ (Phone)


อีเมลล์ (E-mail)เรื่องที่ต้องการติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม (พอสังเขป)
Description listแนบไฟล์(ถ้ามี)
Attach

วันที่ทำการบันทึก


     
   *กรอกตัวเลข ตามที่คุณเห็น