องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายสมโชค  เคลือบคลาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง
โทร.0890420370


นายสุวิทย์  พยุงวงศ์
นางแพรวพรรณ อ่อนน้อม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง
โทร.0898334712
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง
โทร. 0613842029

นายฉัตรชัย  เคลือบคลาย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง
โทร. 0959890265