องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 
สภา อบต.


นายวัลลพ หินจีน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง
โทร. 08 4870 0842


นายอุทัย  ดอนคุณสี นายธัชชัย  ภัทรปรียากูล
รองประธานสภาประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง
โทร. 06 5620 7585
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง
โทร. 06 4879 1956 นายวิทยา ไผ่สมบูรณ์
นายสมปอง ด่านสอดแนม
นายคมกริช น้ำใจ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
โทร. 08 9681 1585

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
โทร. 09 2884 6909
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
โทร. 06 2459 3813นายเสน่ห์  สังข์เครือ
นางสาวผูก  ร่วมบุญ
นายณรงค์  ฆ้องจันทร์
 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
โทร. 08 7135 6927
 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
โทร. 08 9884 8959
 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
โทร. 08 4864 3259นายอุทัย  ดอนคุณสี
นายสมพงษ์  ต้นน้อย
นายจงกล  ขุมเงิน
 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
โทร. 06 5620 7585
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
โทร. 08 9082 4333
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
โทร. 06 2420 7595
 
 
นายบุญเรือง  ฆ้องเดช
 นายปริมาณ  กล้าสงคราม นายวัลลพ หินจีน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
โทร. 08 9249 2212
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
โทร. 08 6837 2516
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
โทร. 08 4870 0842นายวัชชิระ  ชาวบางน้อย นายสายันต์  นามโพธิ์
นายยอดชาย ชมภูพื้น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่13
โทร. 06 1480 7583
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14
โทร. 08 9274 7837
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15
โทร. 09 2826 4876นายกิม ใด้ฤกษ์
นายดิษฐาฎร  พรมเผ่า นายนุกูล  อ่อนรัศมี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 16
โทร. 08 6048 6306
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 17
โทร. 08 9905 6788
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 18
โทร. 08 9018 2351นายชม กระแสโสม


สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 19
โทร. 08 4779 2038