องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2562

สภา อบต.


นายวัลลพ หินจีน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง


นายอุทัย  ดอนคุณสี นายธัชชัย  ภัทรปรียากูล
รองประธานสภาประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง นายวิทยา ไผ่สมบูรณ์
นายสมปอง ด่านสอดแนม
นายคมกริช น้ำใจ
สมาชิกสภา อบต. ม.ที่ 1 สมาชิกสภา อบต. ม.ที่ 2 สมาชิกสภา อบต. ม.ที่ 3นายเสน่ห์  สังข์เครือ
นางสาวผูก  ร่วมบุญ
นายณรงค์  ฆ้องจันทร์
 สมาชิกสภา อบต. ม.ที่ 4  สมาชิกสภา อบต. ม.ที่ 5
 สมาชิกสภา อบต. ม.ที่ 6


นายอุทัย  ดอนคุณสี
นายสมพงษ์  ต้นน้อย
นายจงกล  ขุมเงิน
 สมาชิกสภา อบต. ม.ที่ 7
สมาชิกสภา อบต. ม.ที่ 8
สมาชิกสภา อบต. ม.ที่ 9
 
 
นายบุญเรือง  ฆ้องเดช
 นายปริมาณ  กล้าสงคราม นายวัลลพ หินจีน
สมาชิกสภา อบต. ม.ที่ 10
สมาชิกสภา อบต. ม.ที่ 11 สมาชิกสภา อบต. ม.ที่ 12นายวัชชิระ  ชาวบางน้อย นายสายันต์  นามโพธิ์
นายยอดชาย ชมภูพื้น
สมาชิกสภา อบต. ม.ที่ 13
สมาชิกสภา อบต. ม.ที่ 14
สมาชิกสภา อบต. ม.ที่ 15นายกิม ใด้ฤกษ์
นายดิษฐาฎร  พรมเผ่า นายนุกูล  อ่อนรัศมี
สมาชิกสภา อบต. ม.ที่ 16 สมาชิกสภา อบต. ม.ที่ 17 สมาชิกสภา อบต. ม.ที่ 18นายชม กระแสโสม


สมาชิกสภา อบต. ม.ที่ 19