องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 
กองคลัง

 
นางสาวอ้อยใจ  มาลัยพันธุ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 08 1901 5373
     
   นางสาวสุณี  อนงค์เวช
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   โทร. 08 8286 4758


นายเกียรติศักดิ์ งามพักตร์ นางณัฐติกานต์ สังข์ชาติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้