องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 
นางปัญญา  เคลือบคลาย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร. 08 5439 4467
 


     
นางสาวสุภาภรณ์  หิรัญเกื้อ นางน้องนาง  ฆ้องชัยฤทธิ์ นางสาวกิ่งกาญจน์  โกสินทร์
ครู
โทร. 08 9934 1594
ครู
โทร. 06 3882 9484
ครู
โทร. 08 6154 4876
 
 

นางโชคนภา  คำแดง
 

ครู
โทร. 08 6028 3413
 
นางสาวลัคนา  ยั่งยืน


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร. 08 8048 1880

 นางสาวสิริรัตน์  บุรทิศ   
นางจารุพร  นามมนตรี
นางสายฝน  ฉิมชะนะ
ผู้ดูแลเด็ก(สำหรับผู้มีทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก(สำหรับผู้มีทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก(สำหรับผู้มีทักษะ)
   
นางสาวสุภาพร  ทรงบัณฑิตย์ นางอชิราพร  ดำรงค์พันธ์ุ นางสาวกมลชนก อำนวย
ผู้ดูแลเด็ก(สำหรับผู้มีทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก(สำหรับผู้มีทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก(สำหรับผู้มีทักษะ)
 
 
 
นางสาวสังข์วาล พืชเพียร นางสาววรรณา เพ็ชร์บาง นางสาวพิจิตรา อ่อนน้อม
ผู้ดูแลเด็ก(สำหรับผู้มีทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก(สำหรับผู้มีทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก(สำหรับผู้มีทักษะ)นางสาวฐณัฐชนันท์ งามพักตร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ