องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายธัชชัย  ภัทรปรียากูล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง
โทร. 06 4879 1956
 นางนารี    บูรทิศ
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง
โทร. 08 9833 0197นายสุมณเฑียร บัวเรือง
นางสาวอ้อยใจ  มาลัยพันธุ์
นายโดม  สวัสดี
   หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 08 5090 9009
     
 ผู้อำนวยการกองคลัง
    โทร. 08 1901 5373    
   ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทร. 08 9939 6345
     
นางปัญญา  เคลือบคลาย
  นางกาญจณา  ศรีวงษา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร. 08 5439 4467

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
  โทร. 08 6138 1688