องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
นางกาญจณา  ศรีวงษา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร 086-1381688

นายสุจินต์  แช่มชื่น 
นักวิชาการสุขาภิบาล
เบอร์โทร 087-8103608
 
 
  นางสาวสุภัทรา  มูระคา  
  เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เบอร์โทร 098-6644988