วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มิ.ย. 2567
จ้างทำป้ายโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมมชน ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมมชน ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2567
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 36,000 บีทียู (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองมาตร-บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 11 บ้านหนองมาตร ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านด่านเนินสง่า ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
จ้างทำอาหาร และเครื่องดื่ม โครงการดำเนินงานและบริหารจัดการงานการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 36,000 บีทียู (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าอ้อย ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง