วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2567
จ้างจัดทำคู่มืออบรม สำหรับโครงการอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
จ้างจัดทำป้ายโครงการอบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับโครงการอบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างทำความสะอาดบริเวณสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นเกมส์ ครั้งที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
ซื้ออุปกรณ์กีฬา สำหรับการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นเกมส์ ครั้งที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
ซื้อชุดกีฬา สำหรับการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นเกมส์ ครั้งที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านบะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองมาตร ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านคลองเขาเทียน ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านคลองเขาเทียน ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง