องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 
งบการเงินประจำปี


รายงานของผู้สอบบัญชี ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว

        สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานนะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 

       สำนักการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และผลการดำเนินงานสำหรับสิ้นปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยประกาศใช้

      ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้องจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน    เอกสารประกอบ

รายงานของผู้สอบบัญชี ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง