https://opdc.csn.cx/

หรือ สแกน QR Code เพื่อตอบแบบสำรวจ

 

" />
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 


สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน รอบที่สอง กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๔


สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน รอบที่สอง กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๔  เพื่อรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการประชาชนของภาครัฐ

ท่านสามารถร่วมตอบแบบสำรวจ ได้ที่..

https://opdc.csn.cx/

หรือ สแกน QR Code เพื่อตอบแบบสำรวจ

 

2021-10-05
2021-08-02
2021-06-24
2021-06-21
2021-04-10
2021-03-25
2021-03-03
2020-08-25
2020-03-05
2020-01-13