องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2562

คณะผู้บริหาร


นายสมโชค  เคลือบคลาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง

นายสุวิทย์  พยุงวงศ์ นายเผ่า  ดิเรกฤทธิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง
นายจีรวัฒน์  อ่อนน้อม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วตำบลโคกปี่ฆ้อง