องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2562

สภา อบต.

ด.ต.สมบัติ  งามพักตร์
ประธานสภาฯ
นายสมพงษ์  ต้นน้อย
นายธัชชัย  ภัทรปรียากูล
 รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
 
นายวิทยา  ไผ่สมบูรณ์      นายบุญ  ฆ้องงาม นายสมปอง ด่านสอดแนม
สมาชิกสภา อบต. ม.ที่ 1 สมาชิกสภา อบต. ม.ที่ 1 สมาชิกสภา อบต. ม.ที่ 2
   
นายวิเชียร มุ่งดี
นายไพรัตน์  ท่าภิรมย์
นายอำพร  อินทร์จันดา
 สมาชิกสภา อบต. ม.ที่ 2  สมาชิกสภา อบต. ม.ที่ 4
 สมาชิกสภา อบต. ม.ที่ 4
 
นางสาวผูก  ร่วมบุญ
นายบุญชัย  สิงหาจุลเกตุ
นายณรงค์  ฆ้องจันทร์
 สมาชิกสภา อบต. ม.ที่ 5
สมาชิกสภา อบต. ม.ที่ 6
สมาชิกสภา อบต. ม.ที่ 6

 

นายอุทัย  ดอนคุณสี

-
สมาชิกสภา อบต. ม.ที่ 7
สมาชิกสภา อบต. ม.ที่ 8
สมาชิกสภา อบต. ม.ที่ 8

   
นายชาญชัย  พันแดง
นายอุทัย กุลบุตร นายจรัญ  อ่อนน้อม
สมาชิกสภา อบต. ม.ที่ 9
สมาชิกสภา อบต. ม.ที่ 9
สมาชิกสภา อบต. ม.ที่ 10นายบุญเรือง  ฆ้องเดช    นายอนันต์  คำดี

สมาชิกสภา อบต. ม.ที่ 10 สมาชิกสภา อบต. ม.ที่ 11 สมาชิกสภา อบต. ม.ที่ 11
 
นายสุภิทักษ์  ด่านแก้ว
นายสวรรค์   ฆ้องอินตะ นายเทียบ  ธงไชย
สมาชิกสภา อบต. ม.ที่ 12 สมาชิกสภา อบต. ม.ที่ 12 สมาชิกสภา อบต. ม.ที่ 13
   
นายสายันต์  นามโพธิ์
นายแกะ  ฆ้องแก้ว
นายสมยงค์  ด่านประชุม
สมาชิกสภา อบต. ม.ที่ 14 สมาชิกสภา อบต. ม.ที่ 14 สมาชิกสภา อบต. ม.ที่ 15
   
นายกิม  ใด้ฤกษ์
นายสงบ  ฆ้องใส
นายดิษฐาฎร  พรมเผ่า
สมาชิกสภา อบต. ม.ที่ 16 สมาชิกสภา อบต. ม.ที่ 16 สมาชิกสภา อบต. ม.ที่ 17
   
นายประภาส  ปริโยทัย
นายชาญ  อ่อนน้อม    นายนุกูล  อ่อนรัศมี
สมาชิกสภา อบต. ม.ที่17
สมาชิกสภา อบต. ม.ที่ 18 สมาชิกสภา อบต. ม.ที่ 18

 
 
นายดุสิต  ฉิมมาฉุย
นางอุดร ด่านกลอง
สมาชิกสภา อบต. ม.ที่ 19

 สมาชิกสภา อบต. ม.ที่ 19