องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2562

สำนักงานปลัด

นางนารี  บูรทิศ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง
 นางนารี    บูรทิศ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง
นายสุมณเฑียร บัวเรือง
หัวหน้าสำนักปลัด

นายวสันต์  ปัญญา   
นางธนิยา  โพธิ์งาม  
นางรุ่งทิพย์  อักษรสารกิจ
   นิติกรชำนาญการ       
  นักพัฒนาชุมชน     
   นักทรัพยากรบุคคล
     
    นางดวงตา  โพธิ์งาม   
  พันจ่าเอกพยุงศักดิ์  โสพิน    
 นายมานพ แผลงฤทธิ์    
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     
    นางสาวณัฐพร  เหลายา นายมนต์ชัย  วิเศษศรี  นายประสิทธิ์  เคลือบคลาย
  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   พนักงานขับรถยนต์  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 นายไฉง  ฆ้องหลวง    
นางสาวระเบียบ  เบ้าบาง
   ตกแต่งสวน
    แม่ครัว