องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2562

หัวหน้าส่วนราชการ


นายธัชชัย  ภัทรปรียากูล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง
 นางนารี    บูรทิศ
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้องนายสุมณเฑียร บัวเรือง
นางสาวอ้อยใจ  มาลัยพันธุ์
นายโดม  สวัสดี
   หัวหน้าสำนักปลัด      
 ผู้อำนวยการกองคลัง    
   ผู้อำนวยการกองช่าง
     
นางปัญญา  เคลือบคลาย
  นางกาญจณา  ศรีวงษา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม