องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


การดา เนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององคก ์ ารบริหารส่วนตา บลโคกปี่ฆ้อง อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การดา เนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององคก ์ ารบริหารส่วนตา บลโคกปี่ฆ้อง อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ